"ประชาชนจิตอาสา"
พร้อมดาวน์โหลดทั้ง iOS และ Android
หน่วยราชการในพระองค์ และศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในแอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อ เผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสา ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ