"ประชาชนจิตอาสา"
พร้อมดาวน์โหลดทั้ง iOS และ Android
หน่วยราชการในพระองค์ และ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในแอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ